Kataster nehnuteľností

Geodetické práce v katastri nehnuteľností
• geometrické plány na majetkovo právne vysporiadanie
• vytyčovanie hraníc pozemkov
• porealizačné geometrické plány ku kolaudácii