Inžinierska geodézia

Vytyčovacie siete
• návrh, stabilizácia bodov, zameranie, dokumentácia


Účelové mapovanie
• predprojektová dokumentácia pre účely investičnej výstavby
• porealizačné zameranie podzemných i nadzemných inžinierskych sietí
• účelové mapy veľkých mierok (technická mapa mesta, základná mapa závodu, základná mapa diaľnice)


Špeciálne práce vysokej presnosti
• meranie horizontálnych, vertikálnych a priestorových posunov a pretvorení
• meranie sadania a náklonov objektov
• meranie geometrických parametrov stavebných objektov
• meranie geometrických parametrov priemyselných objektov a konštrukcií (žeriavové dráhy, nádrže a pod.)


Geodetické práce pri realizácii stavebných objektov
• vytýčenie stavieb
• kontrolné merania počas výstavby
• zameranie skutočného stavu stavieb (DSRS ku kolaudácii)
• činnosť hlavného geodeta stavby
• činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe a bodových poliach podľa zákona č. 215/1995